శ్రీకృష్ణుడే దిక్కు


"నాడు ద్రౌపదిని కష్టాల నుండి అవమానాల నుండి శ్రీకృష్ణుడు రక్షించాడు. మానాన్ని కాపాడాడు. ఇవాల్టి కాలంలో మహిళలకు రక్షణ లేదు. మానప్రాణాలకు రక్షణ లేదు. కృష్ణుడు లేడుగా మరి!" అని శ్రీమతి హేమమాలిని ముంబైలో మాట్లాడుతూ మహిళలను హెచ్చరించారు. ధర్మాన్ని కాపాడాలంటే రామకృష్ణులు దిగిరావలసిందే. అదండీ సంగతి.

శ్రీమతి హేమమాలిని

- ధర్మపాలుడు