కోరికలను పారద్రోలడంలో బుద్ధుని అష్టాంగమార్గం ఈనాటికీ అనుసరణీయమే

బెనారస్ దగ్గరున్న సారనాథ్ లో బుద్ధుడు మొట్టమొదటి ధర్మోపదేశం చేశాడు. ఈ ఉపదేశంలో అయన నాలుగు నిజాలు చెప్పాడు.