గృహ వైద్యము

భారతదేశమునందు ఆయుర్వేదము ప్రాచీన కాలము నుండి అత్యంత ప్రాచుర్యము పొందిన వైద్య విధానం. కృత్రిమంగా నిర్మాణమైన ఔషధ సేవన మాటిమాటికీ చేయుట