సినిమా ముసుగులో మరోసారి ఇస్లామీల విధ్వంసం

"ఇన్నోసెన్స్ ఆఫ్ ముస్లిమ్స్" సినిమాపై వ్యతిరేకత వెర్రితలలు వేస్తోంది. ఆగ్రహం దేశాల సరిహద్దులు దాటింది. ఆగడాలు ప్రకంపనలు సృష్టిస్తున్నాయి. ఆందోళనలు