'కర్మయోగ' మా జీవితాలను ప్రభావితం చేసింది

రెండు వందల ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాల అమెరికా కాంగ్రెస్ చరిత్రలో మొట్టమొదటి డెమోక్రాటిక్ అభ్యర్థిగా 'తులసీ గబ్బార్డ్' అనే భారత్ సంతతికి చెందిన మహిళ