రాజన్న సాక్షిగా గో సంతతి అకాల మరణాలు

ఒక ప్రక్క తురక ఉన్మాదులు చేస్తున్న గోహత్యలు ఆపేందుకు దేశభక్తులు ఆపసోపాలు పడుతూ ఉంటే, ఇంకొక ప్రక్కన గో సేవ చేయవలసిన వారే గోసంతతి అకాల మరణాలను