వివేకానంద శిలాస్మారకం - ఓ పుణ్య తీర్థం

స్వామి వివేకానంద 1863 జనవరిలో జన్మించారు. 1962-63 వారి  జన్మశతాబ్ది వత్సరం. కన్యాకుమారిలో సముద్రం మధ్యలో శిలపై ఆయన దేశం కోసం 3 రోజుల పాటు