రాబోవు ఎన్నికలలో కాంగ్రెస్ కు గుణపాఠం తప్పదు

ఈ రోజున ప్రపంచమంతా ఇస్లామిక్ ఉగ్రవాద సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నది. ముస్లింలందరు ఉగ్రవాదులు కాదు, కాని ఉగ్రవాదులందరు ముస్లింలేనని జరుగుతున్నసంఘటనలను బట్టి