బలమే జీవనం, దౌర్బల్యమే దు:ఖం

నా మతసారం బలం (శారీరిక మానసిక ఆధ్యత్మిక బలం). గీత ఉపనిషద్భాగవత ధర్మాలలో ఏదైనా కానివ్వండి మనో స్థైర్యం, ఆత్మోత్తేజం జనింప చేయని ధర్మాన్ని నేను