హిందువు ఎవరికీ వ్యతిరేకం కాదు

ఇది హిందురాష్ట్రం. హిందూ భావాలు లేనివారు ప్రపంచంలో కొందరు ఉన్నారు. మన సమాజంలో కూడా ఉన్నారు. వారిలో కొందరు హిందుత్వాన్ని వక్రంగా విమర్శి స్తుంటారు. విమర్శించనీయండి.