కుష్ఠు వ్యాధి నయమవుతుందా?

కుష్ఠు వ్యాధి ఒక అంటురోగం. దీనిని కూడా నిరంతర ప్రక్రియ ద్వారా పోగొట్టవచ్చును.