అఖిల భారత ప్రతినిధి సభ 2013 - విశేషాలు

రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక సంఘ అఖిల భారత ప్రతినిధి సభ సమావేశాలు ఈ సంవత్సరం మార్చి 15, 16, 17 తేదీలలో జైపూర్ లోని 'కేశవ విద్యాపీఠం' ప్రాంగణంలో జరిగాయి. సంఘ