వృత్తి ద్వారా సామాజిక బాధ్యతను స్వీకరించి పని చేస్తున్న పాత్రికేయులు

భారతీయుడు భారతీయుడుగా జీవించేందుకు, భారతీయ విలువలను కాపాడేందుకు రచనా వ్యాసంగం ద్వారా తనవంతు కృషిని తాను చేస్తున్నానని శ్రీ హెబ్బార్ నాగేశ్వరరావు