కర్మయోగం ప్రకారమే విధి నిర్వహణ

శ్రీమద్భగవద్గీతలో కర్మయోగం ప్రకారమే తాను భావోద్వేగాలకు అతీతంగా పని చేశానని, మొన్న మొన్నటి వరకు సి.బి.ఐ. జాయింట్ డైరెక్టర్ గా పనిచేసిన లక్ష్మీనారాయణ