మతం మారితే రిజర్వేషన్ ఉండదు

ఒక మతంలో వెనుకబడిన లేదా అత్యంత వెనుకబడిన తరగతికి చెందిన వ్యక్తి మతం మారితే అతనికి పాత మతంలోని కులం వర్తించదని మద్రాసు ఉన్న న్యాయస్థానం