చెవిలో నొప్పి, చెముడు

మల్లె ఆకుల నుండి రసము తీసి వడపోసి దానిలో నాలుగవ వంతు తేనె కలిపి 2 నుండి 4