సార్.... టెలిగ్రాం

మీకు జ్ఞాపకం ఉందా? 2011వ సంవత్సరంలో 'కనుమరుగవుతున్న పావలా...!' అని ఒక వార్త వెలువడింది. ఇప్పుడు ఇంకొక వార్త. ఇప్పటి యువతకు తెలియదేమో కాని,