సమర్పణే జాతికి శ్రీరామరక్ష

ఆషాఢ పౌర్ణమి వ్యాస మహర్షి యొక్క జన్మదినం. దానినే గురుపూర్ణిమ అని అంటారు. ఆ రోజున ప్రతి వ్యక్తి, సంస్థ తమ గురువులను మనసారా పూజించి,