ఔన్నత్యంలో భారత్ అగ్రరాజ్యం

ప్రపంచంలోనే అనుబంధాలతో కూడిన సామాజిక కుటుంబ వ్యవస్థ భారత్ లోనే ఉందని, ఔన్నత్యంలో భారత్ అగ్రరాజ్యమని, భారత్ కు సమానమైన దేశం ఏదీ ప్రపంచంలో లేదని ప్రఖ్యాత