నితిష్ నోట 'నమో మోడీ..'

'నేను చెపుతున్నానను వినండి, నరేంద్రభాయ్ మోడీ గుజరాత్ కే పరిమితం కాడు, నరేంద్ర మోడీ తప్పకుండా జాతీయ నాయకుడు అవుతాడు. దేశానికి మోడీ సేవలు