ఆచరణలో శూన్యం

"'ఎదుటి వాడికి చెప్పేటందుకె నీతులు ఉన్నాయీ' అని ఒక చలనచిత్ర పాట ఉన్నది. నిజ జీవితంలో నీతిగా ఉంటే అంతే సంగతులు" అని చెప్పే సంఘటన ఒకటి ఈ మధ్య జరిగింది.