'ధర్మశక్తి' ఆవిర్భావం

బహుముఖ దాడుల వల్ల మనుగడ ప్రమాదంలో పడిన హిందూ మతాన్ని, ధర్మాన్ని సంరక్షించేందుకు వివిధ రంగాల్లో పనిచేస్తున్న హిందూ సంస్థల, పలువురు ధర్మాచార్యుల