అయోధ్య శ్రీరామ జన్మభూమిలో భవ్యమందిర నిర్మాణం

నేడు పుణ్యక్షేత్రం అయోధ్యలో ఉన్న భగవాన్ శ్రీరామచంద్రుని గుడి 1992లో ఒక బట్టతో నిర్మించినది. నేటికీ అదే కొనసాగుతున్నది. ఇది సాధుసంతులకే కాక అశేష హిందూ సమాజానికి