తలనొప్పికి మందు

తినే ఉప్పు మరియు పటికబెల్లం సమానంగా కలిపి పొడిచేసి 1 నుండి  2 గ్రాముల వరకు రోజుకు