తెలంగాణ ప్రకటన కాంగ్రెస్ అవసరార్థమా?

ఒకప్పుడు భారతదేశంలో 56 రాజ్యాలు ఉండేవి. దేశ రక్షణలో కీలకంగా సామ్రాజ్యాలు ఉండేవి. శాలివాహన, విక్రమార్కుల సామ్రాజ్యాలు చరిత్రలో ఖ్యాతి గడించినవి. ఆ సమయాలలో