లండన్ లో బోనాల పండుగ

విదేశీయ గడ్డపై ఇంగ్లాండు రాజధాని లండన్ లో మన బోనాల పండుగ జరిగింది. జూలై 21 నాడు లండన్ లో తెలంగాణా ప్రవాస భారతీయుల సంఘం వారు నిర్వహించిన