గూగుల్ సైన్స్ ప్రదర్శనలో భారత బాలిక ఘనత

గూగుల్, లెగో, సీ.ఈ.ఆర్.ఎన్., నేషనల్ జాగ్రఫిక్, సైంటిఫిక్ అమెరికన్ సంస్థలు ఆన్ లైన్ లో 2013 జనవరిలో ఏర్పాటు చేసిన గూగుల్ సైన్స్ ప్రదర్శనలో ఎంపిక చేసిన