ప్రముఖుల మాట

ప్రలోభాల వల్ల అన్య మతాలలోకి మారుతున్న అవివేకులను ఇక్కడ చూస్తున్నాము. ఎవరూ ప్రలోభ పరచకుండానే, ప్రచారం చేయకుండానే