ఆమె పేరే టీస్తా సెతల్వాడ్

గత పదకొండు ఏళ్లుగా ఆమె ఎంతో పేరు గడించారు. సామాజిక కార్యకర్త. హక్కుల ఉద్యమకారిణిగా ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ మేధావుల చేత ప్రశంసలు పొందారు. అంతేకాదు,