కోట్ల రూపాయల ధారాదత్తం

పాకిస్తాన్ దేశంలో హిందువులను నిర్మూలిస్తూ గుడులు గోపురాలు రూపుమాపుతుండగా, మన భారతదేశంలో ఏం జరుగుతోందో తెలుసా? "దారత్-ఉల్-మరిఫ్" అనే