ప్రాచీన గ్రామ పంచాయతీ పద్ధతే భారతదేశానికి సరియైనది

ఈ రోజుల్లో అందరూ ప్రజాస్వామ్యపు ఆధునిక పార్లమెంటరీ విధానాన్నే కావాలంటున్నారు. పార్లమెంటరీ విధానానికి పతనం తప్పదు. యూరప్ ని