ఇక మైకులు పెట్టి మతప్రచారం చేయ వీల్లేదు !

తమిళనాడు ప్రాంతంలో కన్యాకుమారి జిల్లాలోని కొల్లుకొట్టమ్ అనే గ్రామంలో చర్చి పాస్టర్ జయకుమార్ తన నివాసం గృహముపై మైకు పెట్టి క్రైస్తవ మత ప్రచారము (ఎవాంజలిజమ్)