సామాజిక ఐక్యతే ఈ దేశ సమగ్ర అభివృద్ధికి ఆధారం

భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చి రేపు ఆగష్టు 15కి 66 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకొని 67వ సంవత్సరంలోకి అడుగుపెడుతున్నది. అంటే ఈ దేశం విభజింపబడి 66 సంవత్సరాలు