ఇస్లాం తీవ్రవాదుల దాడులకు కారణం...?

సోమవారం - 8 జూలై, 2013. ఎప్పటిలాగే తెల్లవారింది. పత్రికలు చూస్తే పతాకవార్త. బీహార్ లోని బుద్ధగయలో వరుస ప్రేలుళ్లు. ఇస్లామిక్ అమాయక తీవ్రవాదులు బుద్ధగయపై