వివేకానంద కలల భారతాన్ని నిర్మించడంలో మీడియా పాత్ర చాలా కీలకమైనది

స్వామి వివేకానంద 150వ జయంతి సందర్భంగా "వివేకానంద కలల భారతం-మీడియా పాత్ర" అనే అంశంపై సంగోష్టి (సెమినార్) కార్యక్రమం 24.8.2013 నాడు సమాచార భారతి