తెల్ల వెంట్రుకలు నల్లబడతాయి

ఆశ్వీయుజ మాసమునందు ప్రతినిత్యము 1 నుండి 2 గ్రాముల కరక్కాయ పొడిని తేనె అనుపానముగా దినమునకు రెండుమారులు