చెట్టు క్రింద పాఠశాల

మనదేశంలో డబ్బు సంపాదన, లేదా మతమార్పిడి చేయడం వంటి ఏ స్వార్థమూ లేకుండా కేవలం దేశ శ్రేయస్సు కోసం పనిచేసిది ఒక్క సరస్వతీ శిశుమందిరాలు మాత్రమే.