సహనానికి పరీక్ష

ప్రపంచంలో అతి తేలికైన, ఎటువంటి ప్రమాదమూ లేని పని ఏమిటంటే హిందువులను, వారి సంస్కృతిని, ధర్మాన్ని అవమానించి, అవహేళన చేయడం. కర్నాటకలోని యోగేష్ మాస్టర్