అవినీతి - జాతి భద్రతకు క్యాన్సర్

"జాతీయ భద్రత అనేది అనేక కోణాలలోఉంటుంది. వ్యక్తులకు రక్షణ, దేశ అంతర్గత భద్రత, సరిహద్దుల భద్రత మొదలైనవి. ఇది ఒక సామాజిక భద్రత. రక్షణ దళాలు, రక్షణ వ్యవస్థ పటిష్టంగా