రూపాయి - పాపాయి

చేతులు కాలాక ఆకులు పట్టుకుందాం
అదిగో పిలుస్తున్నారు ప్రధాని మన్మోహన్