ఇ-బాంబులు వచ్చేస్తున్నాయి

మన రక్షణ పరిశోధన మరియు అభివృద్ధి సంస్థ (డి.ఆర్.డి.ఓ.) వారు ఒక క్రొత్త ఆయుధం కనిపెట్టి, రూపొందించే పని చేపట్టారు. దానికి 'ఇ-బాంబు' అని నామకరణం చేశారు.