వినాయక సామూహిక ఉత్సవాలకు ప్రభుత్వం సహకారం అందించాలి

రాబోయే వినాయక చవితి ఉత్సవాలను దృష్టిలోఉంచుకుని కావలసిన ఏర్పాట్లు గురించి సెప్టెంబరు ఒవటవ తేదీ సాయంకాలం నిజాం కళాశాల క్రీడాస్థలంలో "భాగ్యనగరం