జమ్మూలో కూడా హిందువుల నిర్మూలన యత్నాలా?

గత మాసం ఆగస్టు 9న జమ్మూలోని 'కిస్తవార్' పట్టణంలో రంజాన్ పండుగ రోజున తలెత్తిన స్థానిక వివాదాలు రాజకీయ నాయకుల క్రీనీడలో తీవ్రమై మతకలహాలు చెలరేగి ఇరువురు