వివేకానందుడు ఎవరి హృదయాన్ని తడతాడో ఆ హృదయం జాగృతమవుతుంది

'స్వామి వివేకానంద ఆత్మ జాగరణ కోసం పనిచేసారు. మనమందరం ఆ భగవంతుని సంతానమని ఆయన చెప్పేవారు' అని పూజ్య ప్రవరాజిక అతంద్రప్రాణ మాతాజీ