రామసేతు వాదనల నుండి తప్పుకున్న సొలిసిటర్ జనరల్

తమిళనాడులోని రామసేతును ధ్వంసం చేయడానికి కేంద్రంలోని కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యంలోని యు.పి.ఎ. ప్రభుత్వం కంకణం కట్టుకుంది. గత దశాబ్దకాలంగా ఎందరో రామభక్తులు,