దొంగలు ఊళ్లు పంచుకున్నట్లు...

దొంగలు, దొంగలు ఊళ్లు పంచుకున్నారట
దానికి రాజకీయ పార్టీలూ పోటీ పడుతున్నాయట