పాకిస్తాన్ ను దారికి తెచ్చుకోవడం ఎలా?

మనం ఎవరి చేతిలోనైనా ఒకసారి మోసపోతే అది మోసం చేసినవాడి తప్పు. పదే పదే వాడి చేతిలోనే మోసపోతే మాత్రం తప్పు మోసపోయిన వాడిదే. పాకిస్తాన్ మనదేశంపై