ప్రముఖుల మాట

"నేను శ్రీరామునిపై ప్రగాఢ విశ్వాసం కలిగి ఉన్నాను. నేను శ్రీరాముని ఉనికిని ప్రశ్నించలేను.