జలుబు తగ్గుతుంది

ఒక తులము ఉప్పు, రెండున్నర తులముల (30 గ్రాములు) గోధుమలు, రెండున్నర తులాల బెల్లము కలిపి లేహ్యములా చేయవలెను.