సమాజ ప్రగతి లేనిదే వ్యక్తి ప్రగతి అసాధ్యం

సమాజ ప్రగతి లేనిదే వ్యక్తి ప్రగతి అసాధ్యం. ఒక వ్యక్తి తాను ఉన్నత స్థితికి వెళితే వెళ్లవచ్చు. కాని తదనుగుణంగా సమాజ ప్రగతి లేనిదే ఆ వ్యక్తి విశిష్టత గుర్తించబడదు.